Kjøpsvilkår

Salgs- og leveringbetingelser for næringsdrivende

ANVENDELSE
Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på enhver kjøpsavtale inngått mellom Eplehuset og kjøper som handler til bruk i næringsvirksomhet.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med evt avtaledokument, tilbud, ordrebekreftelse fra selger det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpsloven (LOV-1988-05- 13-27) kommer til anvendelse så langt ikke partenes avtale, eller disse salgs- og leveringsbetingelsene, fastsetter avvikende bestemmelser.

PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
Alle priser er oppgitt i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. Med mindre annet er spesielt angitt er alle priser veiledende og gjenstand for løpende justering. Frakt kommer i tillegg de oppgitte priser.

Varer skal betales før levering, dersom det ikke er avtalt at betaling skal skje mot faktura med 10 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper renter iht. forsinkelsesrenteroven.

Betaling på faktura med Two
Ved betaling via faktura samarbeider vi med og Tillit AS for it-løsning (personvernpolicy) og
Kredinor Finans AS for fakturakjøp. For å handle på faktura som bedrift må du oppgi organisasjonsnummer. Forutsetninger for å få handle mot faktura er blant annet at du representerer et norsk aksjeselskap eller enkeltmannsforetak med folkeregistrert adresse i Norge, og at du er over 18 år. En kredittsjekk av foretaket du representerer vil bli gjort. Samtlige fakturaer er Kredinor Finans AS sin eiendom, befriende betaling kan kun skje til Kredinor Finans AS. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli sendt til inkasso.

Betaling med fakturaavtale med Eplehuset AS
Som bedriftskunde kan du på forhånd søke om fakturaavtale direkte med Eplehuset AS. Firmaet vil kredittvurderes og gis en kredittgrense etter egen avtale. 


LEVERING
Oppgitte leveringstider skal anses som veiledende og selger er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveransen som skyldes forhold utenfor selgers kontroll, herunder produksjon eller lanseringer av nye produkter som medfører stopp i levering av det tilbudte produkt.

KJØPERS MEDVIKRKNING OG UNDERSØKELSE
Kjøper skal yte slik medvirkning som med rimelighet kan forventes for at selger skal kunne oppfylle kjøpet, herunder å overta produktet ved å hente eller motta den. Kjøper skal bidra til å legge forholdene til rette for at Selger skal få utført sine plikter etter denne avtalen.

Når produktet mottas skal Kjøper straks undersøke om den er i samsvar med ordrebekreftelsen, om den har blitt skadet under transport eller om den ellers har feil eller mangler. Eplehuset må varsles umiddelbart dersom det oppdages skade eller avvik.

Med forbehold om lagerfeil eller at produktet blir solgt samtidig i en av våre butikker. Eplehuset vil kreditere beløpet dersom vi ikke klarer å skaffe produktet. 

FEIL OG MANGLER VED PRODUKTET
Produktet skal være i samsvar med de krav til art, mengde og kvalitet som følger av avtalen.

Selger er ikke ansvarlig for feil ved produktet som skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side.

Selgers ansvar er begrenset oppad til produsentens garantivilkår. Det vises forøvrig til produsentens garantivilkår som følger med produktet.

REKLAMASJON
Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Reklamerer kjøper ikke innen ett år etter levering, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

OMLEVERING OG REPARASJON
Selgeren har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at selgeren har mottatt reklamasjon.

GARANTI
For Apple-produkter er garantitiden 1 år fra kjøpsdato med mindre det er kjøpt og registrert utvidelse av denne. Garantien dekker feil på produktet som ikke er forårsaket av forhold på kjøpers side, herunder, men ikke begrenset til, væskesøl, slagskader, m.m.

ERSTATNING
Selger er ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap som følge av at produktet ikke kan nyttes som forutsatt. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter.

Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset oppad til et beløp som tilsvarer kontraktssummen ekskl. merverdiavgift.

SALGSPANT OG VIDERESALG
Eplehuset har salgspant i leverte varer for kjøpesummen inklusive omkostninger inntil fullstendig oppgjør har funnet sted.

TVISTER
Avtalen er undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Trondheim tingrett som verneting.